Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Велинград, чрез настоящото публикуване, уведомява за откриване на производство за издаване на акт за одобряване на план – сметка  за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.

Определя се форма за участие в производството по издаване на акта чрез писмени предложения и възражения.

СРОКЪТ ЗА ДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ Е ДО 24.00 Ч. НА 18.12.2017 Г., КАКТО СЛЕДВА:

А) ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: obshtina@velingrad.bg

Б) ЧРЕЗ ОТДЕЛ „АИОВО”

            Достъп до пълната информация, съдържаща се в преписката, можете да получите в кабинет № 11, ет. 1 – ви в сградата на община Велинград, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Хан Аспарух” №35 през работните дни в периода от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч..

            Основни съображения за издаване на акта:

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Община Велинград предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци /ТБО/, и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Едно от съображенията за издаване на акта е постепенното привеждане на работата на администрацията в съответствие с един от основните принципи за опазване на околната среда, а именно, че „Замърсителят плаща”, което означава, че приходите от такса битови отпадъци по ЗМДТ трябва да покриват разходите за тези услуги. Мярката в проекта на акта е увеличаване на промила за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, поради необходимост от обезпечаване почистването на микросметища.

При изготвяне на проекта на акт е съобразен и нормативно предвиденият увеличен размер на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците, както и изискването за ежегодното приемане на акта.

Дата на откриване: 17.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Община Велинград
Дата на приключване: 18.12.2017 г. вкл.

 Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година

Коментарите са изключени!