Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1381/13.10.2017г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № VI-2842 и УПИ № VII-2843, кв. 160 по плана на гр.Велинград.

    С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Променя се дворищната регулация, като УПИ № VI-2842 и УПИ № VII-2843 се обединяват в един нов УПИ, а именно: УПИ VI-2842,2843 с площ 1012 кв.м.

     С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно за жилищна сграда – свободно застрояване, при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване – до 60%, Кинт. – до 1,2; минимално озеленяване – 40%.  

     Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!