Обявление

           На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1380/13.10.2017 на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план схема за нов подземен електропровод от съществуващ КРШ до нов КНН до УПИ XIX-8878, кв.82 по плана на гр. Велинград с дължина на новото трасе 50 м.

Трасето е проектирано да започне от съществуващ съществуващ КРШ до УПИ XIII-7632,8878 и да свърши до нов КНН до УПИ XIX-8878, кв.82 по плана на гр. Велинград. Сервитута на кабела е 0,5м. от двете страни на провода.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

  ЯС
Коментарите са изключени!