Обявление

           На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1384/13.10.2017 на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ III-8829-„За производство и услуги” в кв.1014 и улица с о.т.№№389о-389п по плана на гр. Велинград, като:

1. С проекта за ЧИ на ПР, част от улица с о.т.№№ 389о-389п с площ 284 кв.м. и собственост на възложителя се заличава и се присъединява към УПИ III-8829-„За производство и услуги”, също собственост на възложителя.

2. С проекта за ЧИ на ПЗ се предвижда ново застроително петно-свободно и свързано /Нот. заверена декларация от 13.10.2017г./ с УПИ XV-8830-„За производствена дейност, услуги и дървопреработка” застрояване в новия УПИ III-8829-„За производство и услуги” до 2 /два/ етажа, при спазване на всички нормативни отстояния от съседните УПИ-та и през улиците.

Новото застрояване е със следните параметрите: Плътност на застрояване-80%, Кинт-2,0, минимално озеленяване-20%, максимална височина на стрехата до10 м.

Решението се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

ЯС

Коментарите са изключени!