Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1612/23.11.2017г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № III-22634 и УПИ № IV-2634, кв. 163 по плана на гр.Велинград. С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя, като вътрешната регулационна линия между УПИ III-2634 и  УПИ IV-2634 се измества на 1,70м, успоредно на жилищната сграда в УПИ IV-2634. Разстоянието между заварената сграда в УПИ IV-2634 и новото строителство в УПИ III-2634 отговаря на изискването на чл. 36, ал.(1) от ЗУТ за намален сервитут (най-много с 1/3 от изискуемото разстояние), а именно – минимум 4м. Новообразуваните УПИ са с отреждане и площи съответно: УПИ  III-2634-„За ЖС, търговия, услуги и хотел” с площ 510 кв.м. УПИ  IV-2634 с площ 601 кв.м. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ  III-2634-„За ЖС, търговия, услуги и хотел”, свободно застрояване, съгласно приложената идейна скица. Параметрите на застрояване са: етажност – до три етажа, плътност на застрояване – 60%, Кинт.=1,2, озеленяване – 40%. Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.     24.11.2017г.
Коментарите са изключени!