Конкурс се обявява за длъжност:”младши експерт” в Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията”

                                                                                                                                               

                                                                                                                   

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35

тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41

     На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1628/27.11.2017г. на Кмета на Община Велинград

Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурс се обявява за длъжност:”младши експерт”

 в Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията”

 Дирекция “Инвестиции, архитектура и градоустройство”

общинска администрация гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

 • степен на образование- професионален бакалавър
 • Необходима специалност –„Регионално развитие”
 • Професионален опит-служебен или трудов стаж минимум не се изисква в област или области, които са свързани с функциите на длъжността;
 • Компютърна грамотност ( MS Windows, Internet  Ciela, Apis,Ajur и др.)

3.Начинът за провеждане на конкурса е:

чрез -  тест   

        -   интервю

4.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • Заявление за участие в конкурса – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград
  • Декларация – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград.
  • Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен.
  • Копия от документи за допълнителна квалификация/ако има такава/
  • Копия от документи за професионален опит и стаж.
  • Копие от документи за самоличност.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени в срок  до 07.12.2017г.включително, до 16.00 часа  лично от кандидата или от упълномощено от него представител, в деловодството на общинска администрация Велинград, с адрес: 4600 гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, област Пазарджик

6.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на:

 • таблото на входа в сградата на Общинска Администрация гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух”№35
 • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

7.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до :

 • Административния регистър съгласно чл.61., ал.1 от Закона за администрацията
 • Специализиран сайт за търсене на работа: zaplata.bg
 • На таблото на входа в сградата на Общинска Администрация гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух” № 35.
 • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

8. Кратко описание на длъжността:

Подготвя проекти на програми и планове за развитие на община Велинград, свързани с прилагане на Закон за енергийна ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Закон за енергетиката, с поднормативната уредба към тях, както и други нормативни актове, от които произтичат задължения за общините и са с предмет енергия, както и други програми и планове, свързани с работата на отдела.

Подготвя програми и планове с мерки за привеждане на урбанизираните територии и на съществуващите общински сгради и съоръжения в съответствие с изискванията за достъпна среда с годишни предложения за реализация.

Разработва проекти на програми и планове ведно със съответните проекти за решение при спазване на процедурата по приемането им и подпомага кмета при организиране на изпълнението им.

Подготвя отчети за изпълнение на програмите. Организира и поддържа в актуален вид данните за общината, подлежащи на вписване в Национата информационна система по ЗЕВИ.

Подготвя справки, информации до изпълнителния директор на АУЕР, областен управител, общински съвет, както и други документи в изпълнение на описаното  законодателство. Подпомага кмет на община за организиране изпълнението на програмите, съответно другите мерки, които водят до енергийни спестявания и за изпълнение на целите в актовете на органите на централната изпълнителна власт (по ЗЕЕ), както и за изготвянето на анализи за енергийно потребление.

При необходимост от съгласуване на общински проекти с други институции, организира и участва в изпълнението.

Организира дейности, свързани с провеждане на обществени обсъждания и други.

9. Размер на основната заплата на длъжността се определя в диапазона  от 460-1550  лв.

Д-р Костадин Коев:

Кмет на Община Велинград

Съгласували:

Н.Видаркинска: дирекнор на „АДУС”:

Т.Янков:секретар на община……………………….

Изготвил:Таня Кълвачева-главен експерт,отдел”АИОВО”

Заявление

Декларация по чл.17

Коментарите са изключени!