ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл.6, ал.9, т.2  от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 “ВЕЛИНФИШ“ ООД, град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №61

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

 

ИП „Възстановяване и модернизиране на риболюпилня за студенолюбиви риби (пъстървови) „ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО „КЛЕПТУЗА“ в кв. 393 по плана на град Велинград, община Велинград, област Пазарджик

Предоставено в Община Велинград информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение е на разположение за обществен достъп в нова сграда на Общинска администрация – Велинград, стая №44, отдел „Инспекторат“

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ОТ 14 ДНИ 29.11.2017г. (сряда) до 13.11.2017 г. (сряда) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220

Дата:

29.11.2017 г.

Коментарите са изключени!