Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1555/10.11.2017г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № I-7023,7079, УПИ № II-6288, УПИ № IV-7735, УПИ № XII-„ПАРК” и имот № 9014 (улица), кв. 4141 по плана на гр.Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация се променя, като част от улица с о.т.2308г-2308р се заличава и заличената част се присъединява към УПИ II, който се обединява с УПИ IV /придаваема част №1/ и към УПИ I /придаваема част № 2/. Образува се нова улица-тупик с о.т.2308г-2308п с ширина 8,00м, която завършва с уширение за обръщане за сметка на УПИ XII-„ПАРК”.

      Дворищната регулация се изменя, като УПИ II-6288-„За хотел” се обедини с УПИ № IV-7735-„За хотелски комплекс,спа център и басейн” и към него се придават 862 кв.м. (придаваема част №1) – част от ПИ № 9014-улица и към  УПИ I-7023,7079-„За жилищно и обществено строителство, спа, търговия и услуги” се придават 127 кв.м. (придаваема част № 2) – част от ПИ № 9014-улица. Образуват се два нови УПИ с отреждане и площи съответно:

       УПИ № II- 6288,7735 -„За хотелски комплекс,спа център и басейн” с площ 3008 кв.м.

       УПИ I-7023,7079 -„За жилищно и обществено строителство, спа, търговия и услуги” с площ 1158 кв.м.

       Придаваема част № 1 от ПИ 9014 към УПИ II е с площ 862 кв.м.

       Придаваема част № 2 от ПИ 9014 към УПИ I е с площ 127 кв.м.

       Площ на УПИ XII-„ПАРК”, кв.414, след промените – 11 798 кв.м.

       Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!