Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1778/04.12.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № XI-6936 и XII-6936, кв.480 по плана на гр.Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда обединяване на УПИ XI-6936 и УПИ XII-6936 в нов УПИ XI-„Жилищна сграда за отдих, търговия, услуги и басейн” с площ 594 кв.м.

      С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа, свободно застрояване, при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване – до 60%, Кинт. – до 1,2; минимално озеленяване – 40%, съгласно приложената идейна скица.

       Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

                                                                                                                                              05.12.2017г.

Коментарите са изключени!