АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год.

в част VІІ.Продажби на общинска земя.

т.3 По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:

- Имот пл.№241 с площ от 205 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№157 е образуван УПИ№ХІІІ-157,241,находящ се в кв. 3 по плана на с.Пашови, общ.Велинград, АЧОС№1006/01.11.2017 год.;

Част Продажба на общински имот на основание Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15 от ЗУТ с имот:

- Имот пл.№1199 с площ от 146 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№1011 е образуван съсобствен УПИ№ХVІ-1011, 1199 в кв.68 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград с площ от 374 кв.м., АЧОС№1007/15.11.2017 год.;

Коментарите са изключени!