РЕШЕНИЕ №423/30.11.2017г.

Относно: Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти частна държавна собственост в управление на Министерство на земеделието, храните и горите „ЮЦДП” ДП гр.Смолян, териториално поделение – ДГС „Алабак”гр.Велинград.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл.34 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал. 2 буква „в” от НРПРУОИ на Община Велинград, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост и чл. 60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1.  Дава съгласие община Велинград да придобие безвъзмездно право на собственост върху следните имоти: ПИ №218001 /ГФ/ с площ 595 кв. м. по КВС в землище Велинград  и  ПИ № 000152, ПИ №000153, ПИ №000154, ПИ №000155, ПИ №000156, ПИ №000157, ПИ №000158 всички с обща площ 9. 036 дка (девет декара и тридесет и шест квадратни метра) по КВС в землище с. Пашови представляващи частна държавна собственост за изграждането на следните обекти: „ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ ЗА ВОДОЕМ „НЕЖОВИЦА”/СЪСТАВЛЯВАЩ УПИ II –ЗА ПЪТ” ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ВЕЛИНГРАД, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и „ Отклонение от път PAZ 1062/ BGL 1350, п.к. II-84- Аврамово/-Рохлева- Биркова-Кръстава-/III-843/, за село Кандьови, община Велинград/”.
  2. Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на т.1 от настоящото Решение.

 

ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК, поради необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.11.2017г., Протокол №15, точка №54 от дневния ред, по вх.№915/29.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!