Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35

тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № …………………. на Кмета на Община Велинград

Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в  район”

отдел”Инспекторат”

общинска администрация гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

 • степен на образование- бакалавър
 • Необходима специалност – от  професионално направление:

- Администрация и управление

-Архитектура, строителство и Геодезия,

-Икономика

- Машинно инженерство

-Обществени комуникации и информационни науки

- Общо инженерство

- Право

- Туризъм

 • Професионален опит-служебен или трудов стаж минимум 4 години в област или области, които са свързани с функциите на длъжността;
 • Компютърна грамотност ( MS Windows, Internet  Ciela, Apis,Ajur и др.)

3.Начинът за провеждане на конкурса е:

чрез -  писмена концепция за стратегическо управление на тема:„Механизми и предложения за създаване на ефективна организация за работата и развитието на отдел “Инспекторат” в общинска администрация Велинград, с цел постигане на изпълнение  на поставените общински стратегии и повишаване приходите в общината”.

Целта е: Представяне на визията, целите, действията и резултати от стратегическото управление на отдел”Инспекторат”

            -   интервю

4.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • Заявление за участие в конкурса – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград
  • Декларация – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград.
  • Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен.
  • Копия от документи за допълнителна квалификация/ако има такава/
  • Копия от документи за професионален опит и стаж.
  • Копие от документи за самоличност.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени в срок  до 11.01.2018г. включително, до 16.00 часа лично от кандидата или от упълномощено от него представител, в деловодството на общинска администрация Велинград, с адрес: 4600 гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, област Пазарджик

6.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на:

 • таблото на входа в сградата на Общинска Администрация гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух”№35
 • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

7.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до :

 • Административния регистър съгласно чл.61., ал.1 от Закона за администрацията
 • Специализиран сайт за търсене на работа: zaplata.bg
 • На таблото на входа в сградата на Общинска Администрация гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух” № 35.
 • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

8. Кратко описание на длъжността:

1.       Ръководни функции

Отговаря за организирането и осъществяването на контрол по действащата нормативна уредба, която е от компетентността на общините при изключване на нормативната уредба, която изрично е описана за други структурни звена на администрацията.

(основна работа: по Закон за туризма (съгласувано с отдел „Туризъм и реклама”, ЗМДТ в част туристически данък, съгласувано с отдел „Местни приходи”, чл. 56 и 57 от Закон за устройство на територията, Закон за движението по пътищата, Закон за пътищата, Закон за почвите – чл.13, т.11 и чл.31, ал.1, Закон за подземните богатства, Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Закон за защита на животните, Закон за защита от шума в околната среда, Закон за защитените територии, Закон за лечебните растения, Закон за ветеринарно – медицинската дейност, Закон за събранията, митингите и манифестациите, Закон за управление на отпадъците, поднормативната уредба към тях, включително общински наредби).

а) Планира, организира, координира, разпределя, възлага, контролира и оценява работата, свързана с предмета на дейност на отдела за територията на цялата община.

б) Разработва проекти за длъжностни характеристики на служителите, работещи в структурното звено, при съобразяване с разпределението, заложено в Устройствен правилник.

в) Разработва актовете, свързани с оправомощаване, определяне, упълномощаване на лица за длъжностни лица, които да установяват нарушения, да налагат глоби, включително актовете, свързани с прилагане на принудителни административни мерки;

г) Координира работата на отдела с другите структурни звена на администрацията – отдел „Туризъм и реклама”, отдел „Местни приходи”, отдел „ТСУ”, отдел „УСНРОПЗ”, юристи и длъжностни лица, както и осигурява координация и съгласуваност с ОП „Спортни имоти и пазари и туристически информационен център” и други лица, свързани с изпълнение на задачи на отдела.

д) Организира дейностите и подготвя документите, свързани с реализация на работата, за осигуряване на места за съхранение, опазване и грижа за:

- отнети в полза на държавата вещи, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на умишлено административно нарушение, ако това е предвидено в съответния закон или указ;

- описани писмени материали и на иззетите вещи, както и на кого са поверени за пазене;

- свободно движещи се животни;

- пътни превозни средства, за които е предприета принудителна административна мярка преместване без знанието на водача;

- други, свързани с работата на отдела.

е) Разработва проектите на вътрешни правила и процедури за работа на отдела.

ж)  Подготвя бланки за заявления, жалби, сигнали

з) Извършва сроков контрол за произнасяне по жалби и сигнали.

и) Организира работата, свързана с извършването на контролни дейности по договори, които се възлагат за отдела;

й) Подготвя доклади по прилагане на нормативни актове, свързани с прилагане на контролни дейности, както и оценки на въздействие.

2. Други задачи

а) Подготвя заповеди по чл. 57а от ЗУТ, за принудителни административни мерки, други, свързани с работата на отдела.

б) Контрол по законосъобразност и подготвяне на наказателни постановления за случаите, в които длъжностното лице не е участвало в производството по установяване на нарушението.

в) На длъжностното лице може да се възлагат задачи, свързани с установяване на нарушения.

г) Дейности, свързани с извършването на анализи, реорганизиране на начина на облагане за ТБО, контрол за разработване на план – сметка за битови отпадъци, контрол за съответствие със заповед за организирано събиране и облог.

9. Размер на основната заплата на длъжността се определя в диапазона  от 500-1550  лв.

Д-р Костадин Коев:

Кмет на Община Велинград

Съгласували:

Н.Видаркинска:директор на дирекция”АДУС”……………

Т.Янков:секретар на община……………………….

Изготвил:Таня Кълвачева-главен експерт,отдел”АИОВО”

 

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА  УЧАСТИЕ В КОНКУРС

2. ДЕКЛАРАИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Коментарите са изключени!