Открита процедура с предмет: Доставка на лекарства и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД по четири обособени позиции

Открита процедура с предмет: Доставка на лекарства и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД по четири обособени позиции.

РАЗЯСНЕНИЕ

Протокол

Коментарите са изключени!