Обявление

               На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 405 /30.11.2017 г. на Общински Съвет- гр. Велинград  се  разрешава :

              Изработване на ПУП-проект за частично изменение план за регулация и застрояване, нов УПИ І – „за Трафопост“ в кв.50 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.

               С проекта за изменение плана за регулация за сметка на „ПАРК“ в кв.50 по плана на с.Драгиново се образува един нов УПИ І – „за Трафопост“ с площ 22кв.м. Променя се уличната регулация между о.т.163 и о.т.193 по плана на с.Драгиново от 8м. на 6м. във връзка с изградената на място улица и подпорни стени. Променя се и източната улично – регулационна линия на улица между о.т.162, о.т.194 и о.т.193, като се поставя в съответствие с изградените огради и асфалтирана улица.

               Промените са отразени със зелен и кафяв цвят в идейното предложение.

               С проекта за изменение на плана за застрояване за новообразувания УПИ І – „за Трафопост“ се предвижда застроително петно за нов трафопост с размери 2,10/2,90м. на улична регулация, като се спазват всички нормативни отстояния. Устройствената зона е „предимно производствена“. Всички параметри на застрояването са показани в матрица в графичния материал.

          Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

05.02.2018 г.

Коментарите са изключени!