Проект за решение

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ВЕЛИНГРАД

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ

            Бельо Мандраджиев – председател на Общински съвет Велинград

 

            ОТНОСНО:Оттегляне на оспорени по съдебен ред разпоредби на Наредбата за управление на зелената система на Велинград, а именно: чл. 77, чл.78, ал.2 и чл.82

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            С приета от Общински съвет – Велинград Наредба за управление на зелената система на Велинград е определено, съгласно чл.77, че за явно маловажни случай на нарушение на наредбата, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу квитанция, глоба от 20 до 50 лв.

            Съгласно чл. 78, ал.2 с цитираната Наредба е определено , че въз основа на акта, кмета на общината или упълномощено от него лице, издават наказателно постановление.

            С чл.82 но същата наредба е определено, че нарушителите на наредбата се наказват и по реда и условията на нормативните актове за устройство на територията , местното самоуправление, опазване на околната среда и други разпоредби.

           Цитираните разпоредби на Наредба за управление на зелената система на Велинград са обжалвани пред Административен съд – Пазарджик, като е образувано производство по административно дело № 19/2018г. Изложени са доводи за незаконосъобразност на разпоредбите, в частност несъответствие със ЗМСМА и ЗАНН.

           Взискателят счита, че са налице предпоставките за оттегляне на оспорен по съдебен ред административен акт, с оглед на което

 ПРЕДЛАГАМ:

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 и чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.156 от АПК с оглед съдебното производство по образуваното административно дело Общински съвет гр. Велинград

Да вземе следното решение :

         1. Да даде съгласие за оттегляне на разпоредбата на чл.77 от Наредба за управление на зелената система на Велинград, в частта относно думите  „ от 20 до 50 лв „.

         2. Да даде съгласие за оттегляне на разпоредбата на чл.78, ал.2 от Наредба за управление на зелената система на Велинград, в частта относно думите  „ или упълномощено от него лице„

          3.  Да оттегли изцяло разпоредбата на чл.82 от Наредба за управление на зелената система на Велинград.

 

 

Бельо Мандраджиев

Председател на Общински съвет – Велинград

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№…./………….2018г.

 

            ОТНОСНО: : Оттегляне на оспорени по съдебен ред разпоредби на Наредбата за управление на зелената система на Велинград, а именно: чл. 77, чл.78, ал.2 и чл.82

Постъпило е предложение от Председателя на Общински съвет – Велинград относно оспорени по съдебен ред разпоредби на Наредбата за управление на зелената система на Велинград, а именно: чл. 77, чл.78, ал.2 и чл.82

 

С приета от Общински съвет – Велинград Наредба за управление на зелената система на Велинград е определено, съгласно чл.77, че за явно маловажни случай на нарушение на наредбата, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу квитанция, глоба от 20 до 50 лв.

            Съгласно чл. 78, ал.2 с цитираната Наредба е определено , че въз основа на акта, кмета на общината или упълномощено от него лице, издават наказателно постановление.

            С чл.82 на същата наредба е определено, че нарушителите на наредбата се наказват и по реда и условията на нормативните актове за устройство на територията , местното самоуправление, опазване на околната среда и други разпоредби.

           Цитираните разпоредби на Наредба за управление на зелената система на Велинград са обжалвани пред Административен съд – Пазарджик, като е образувано производство по административно дело № 19/2018г. Изложени са доводи за незаконосъобразност на разпоредбите, в частност несъответствие със ЗМСМА и ЗАНН.

           Взискателят счита, че са налице предпоставките за оттегляне на оспорен по съдебен ред административен акт, с оглед на което

Общински съвет – Велинград, след като обсъди предложението на Председателя на Общински съвет – Велинград и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

Общински съвет – Велинград,

РЕШИ:

   1. Оттегля разпоредбата на чл.77 от Наредба за управление на зелената система на Велинград, в частта относно думите  „ от 20 до 50 лв. „.

          2.  Оттегля разпоредбата на чл.78, ал.2 от Наредба за управление на зелената система на Велинград, в частта относно думите  „ или упълномощено от него лице„.

          3.  Оттегля изцяло разпоредбата на чл.82 от Наредба за управление на зелената система на Велинград.

 

Коментарите са изключени!