РЕШЕНИЕ №44/22.02.2018г.

Относно: Определяне месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, кметове на кметства и кметски наместник в Община Велинград

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Определя месечни трудови възнаграждения на Кмет на община , Кметове на кметства и Кметски

наместник в сила от 01.01.2018г., както следва:

-          Кмет на Община Велинград                  -           2 400

-          Кмет на Кметство Грашево                   -              935

-          Кмет на Кметство Кръстава                  -              935

-          Кмет на Кметство Пашови                    -              935

-          Кмет на Кметство Света Петка             -              935

-          Кмет на Кметство Драгиново                -           1 169

-          Кмет на Кметство Абланица                 -              764

-          Кмет на Кметство Биркова                    -              764

-          Кмет на Кметство Рохлева                    -              764

-          Кмет на Кметство Бутрева                    -              619

-          Кмет на Кметство Вранинци                 -              619

-          Кмет на Кметство Чолакова                  -              619

-          Кмет на Кметство Цветино                   -              619

-          Кмет на Кметство Юндола                    -              619

-          Кмет на Кметство Горна Дъбева                       -              619

-          Кмет на Кметство Долна Дъбева                      -              619

-          Кмет на Кметство Всемирци                 -              619

-          Кмет на Кметство Кандови                   -              619

-          Кмет на Кметство Алендарова              -              619

-          Кмет на Кметство Горна Биркова                     -              619

-          Кметски наместник на с. Бозьова                      -              619

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №1 от дневния ред, по вх.№140/15.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!