РЕШЕНИЕ №45/22.02.2018г.

Относно: Сключване на анекс към договор №38/17.02.2006г. за отдаване под наем на недвижим имот собственост на н-ци Оскови – ДГ „Фантазия”.
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  чл.20а от ЗЗД и  след проведеното поименно гласуване с  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Разрешава сключване на анекс към договор №38/17.02.2006 г. за отдаване под наем на недвижим имот-частна собственост с пл.№2864 в кв.353 по плана на гр.Велинград с площ от 3058кв.м.  за срок от 1 /една/ година, считано от 01.01.2018г. до 31.12.2018 г. 2.Определя месечна наемна цена в размер на 2100 /две хиляди и сто/ лв. с ДДС. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи анекс към договор №38/2006 г. за отдаване под наем на недвижим имот.     Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.         Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №2 от дневния ред, по вх.№145/19.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Б.Мандраджиев/
Коментарите са изключени!