РЕШЕНИЕ №46/22.02.2018г.

Относно: Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по бул.”Вела Пеева” и ул.”Тошо Стайков” в гр.Велинград”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Дава съгласие община Велинград да кандидатства и сключи Договор за безвъзмездно финансиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по бул. „Вела Пеева” и ул.„Тошо Стайков” в гр. Велинград” от ПУДООС към МОСВ.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по подготовката, кандидатстването и изпълнението на проекта.

3. Дейностите на горепосочения проект отговарят на приоритетите, заложени в общинския план за развитие на община Велинград в периода 2014г. – 2020г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №3 от дневния ред, по вх.№147/20.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!