РЕШЕНИЕ №48/22.02.2018г.

Относно: Промяна на наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в съответствие с регламентираните социални услуги по чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,чл.36, ал.2, т.2, буква „б”, чл.36, ал.2, т.4, буква „аа”, чл.36, ал.2, т.4, буква  „вв” от ППЗСП  и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Приема:

            т.1. Изменя решение №61 от 25.02.2009г. на ОбС – Велинград, като действаща държавно-делегирана дейност социална услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания”, с адрес гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” №46, съгласно чл.36, ал.2, т.2, буква „б” от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане се променя наименованието в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, считано от 01.05.2018г.

            т.2. Изменя  решение №337 от 05.08.2008г. на ОбС – Велинград, изменено с решение №285 от 04.12.2014г., като действаща държавно делегирана дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”1 с адрес: гр.Велинград, ул.”Цар Самуил” №2а и „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” 1 и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” 2, считано от 01.05.2018г.

            т.3.Изменя решение №377 от 05.08.2008г.се дава съгласие за разкриване на услугата „Защитено жилище”, с адрес: ул.”Васил Левски” №19а и Заповед №РД 01-1430/08.12.2014г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл.36, ал.2, т.4, буква „вв” от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане наименованието на услугата, следва да бъде „Защитено жилище за деца с физически увреждания”, считано от 01.05.2018г.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №5 от дневния ред, по вх.№150/20.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!