РЕШЕНИЕ №49/22.02.2018г.

Относно: Актуализация на стратегически документи: Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. с неразделна част План и Програма за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 от Закон за туризма и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Приема актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020 (Актуализационен документ 2018) с неразделния към нея План;

2. Приема актуализация на Програма за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020 г..

Приложения: актуализационни документи съгласно текста

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №6 от дневния ред, по вх.№151/21.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!