РЕШЕНИЕ №50/22.02.2018г.

Относно: Задължаване на Управителят на „МБАЛ Велинград” ЕООД да сключи договор за наем с временно изпълняващия длъжността Управител на “Медицински център Велинград 2017“ ЕООД за помещенията, находящи се на 1-ви (първи) редовен етаж от четириетажна масивна сграда със застроена площ от 566 кв.м., включена в капитала на „МБАЛ Велинград” ЕООД .

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

4

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Задължава Управителят на „МБАЛ Велинград” ЕООД да сключи временен и възмезден договор със срок от 1/една /година, считано от 31.03.2018 г. с временно изпълняващия длъжността Управител на “Медицински център Велинград 2017“ ЕООД за помещенията, находящи се на 1-ви (първи) редовен етаж от четириетажна масивна сграда със застроена площ от 566 кв.м., включена в капитала на „МБАЛ Велинград” ЕООД, при наемна цена не по-ниска от базисните наемни цени, определени от Общински съвет с Решение № 379/ 30.12.2012г.

 

 

Възлага изпълнение на решението на Управителя на „МБАЛ Велинград”  ЕООД

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №7 от дневния ред, по вх.№154/21.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!