РЕШЕНИЕ №52/22.02.2018г.

Относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, ал.3, чл.79 и чл.80 от Административно процесуален кодекс, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закон за нормативните актове  и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Чл.1. Приема Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.

 

 

Заключителни разпоредби

§1. Настоящият акт се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №10 от дневния ред, по вх.№130/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!