РЕШЕНИЕ №51/22.02.2018г.

Относно: Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2018г в частта и за капиталови разходи със 858 187 лева от продажба на общински земи и имоти.

2. Разпределя средствата в размер на 858 187 лева от продажба на общински земи и имоти, както следва:

2.1    – Увеличава със 65 756 лева от продажба на общински земи и имоти средствата за „Закупуване на земя за разширяване на Централен гробищен парк гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи ;

2.2    – Увеличава със 5 610 лева от продажба на общински земи и имоти средствата за обект „Преустройство за котелно на пелети и изграждане на отоплителна инсталация обект „Средно училище „Христо Смирненски” с. Света Петка”, НСН” в програмата за капиталови разходи ;

2.3    – 31 650 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Производство, доставка и монтаж на указателни табели с индивидуални размерии системи за укрепване/носещи пилони/ посочени по видове и стойност” в програмата за капиталови разходи;

2.4    – 36 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Изработване на Генерален план по безопастност на движението” в програмата за капиталови разходи;

2.5    – 35 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Ремонт, реконструкция и подмяна на същ. водопровод по ул. “Пейо Яворов”и ул. “Ал. Стамболийски”, с. Драгиново” в програмата за капиталови разходи;

2.6     – 20 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Изготвяне на инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за предстоящи проекти” в програмата за капиталови разходи;

2.7    – 60 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Изготвяне оценки за съответствие за предстоящи обекти” в програмата за капиталови разходи;

2.8    – 35 961 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Неотложни ремонтни дейности на аварирал сондаж №3 „Мизинка”, сондажна и измервателна камера” в програмата за капиталови разходи;

2.9    – 35 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Ремонт, реконструкция и подмяна на съществуващ водопровод и канализация на ул. в с. Рохлево” в програмата за капиталови разходи;

2.10                         - 7 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Закупуване на тръби за канализация РР по ID ф 400 SN8” в програмата за капиталови разходи;

2.11                         - 360 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Изготвяне работни проекти за ВиК в община Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.12                         - 30 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Възстановяване асфалтова настилка след подмяна на водопровод по ул. “Хр. Смирненски”, гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.13                         - 17 460 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Ремонт на детска градина “Детски рай”, гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.14                         - 54 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Изготвяне на проект за рекултивация на общинско сметище гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.15                         - 60 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Съучастие на Община Велинград по проекти Региони в растеж” в програмата за капиталови разходи;

2.16                         - 4 750 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Изграждане на водопровод за минерална вода за читалище „Васил Левски”, кв. Каменица” в програмата за капиталови разходи.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №9 от дневния ред, по вх.№115/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!