РЕШЕНИЕ №53/22.02.2018г.

 
Относно: Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2017г.
    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и  след проведеното гласуване с  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2017г.         Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.         Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №11 от дневния ред, по вх.№85/29.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Б.Мандраджиев/
Коментарите са изключени!