ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ

НА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ

ЗАВИСИМОСТИ 2017 ГОДИНА

2017 – Велинград, България

І. Уводна част

Общинска комисия по наркотични вещества – Велинград  е обществен орган, създаден по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като дейността на Комисията е в съответствие с националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на зависимости, регламентирани в Националната програма за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите и  Националната стратегия за борба с наркотиците.

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.) и План за действие към стратегията, функционира и Общинската комисия по наркотичните вещества. Дейността на Комисията е уредена с Правилник  на основание чл.15, ал.5 от Закона за контрол  на наркотичните вещества и прекурсорите. Комисията е консултативен и координиращ орган по отношение на дейността на институциите, работещи по проблмеите свързани с превенцията и намаляване на употребата на психоактивни вещества и работа със зависимите лица. Общинската комисия работи в партньорство с училищтните общности, Районно управление на полицията – Велинград, Регионална здравна инспекция – Пазарджик, Района прокуратура – Велинград, Дирекция « Социално подпомагане « – Велинград  ,Дирекция « Бюро по труда « и др.

Общинската комисия изготвя годишна програма за дейността си, организира и координира изпълнението на програмата и отчита изпълнението на дейностите по програмата пред Общински съвет – Велинград.

Дейността на Комисията се осъществява в съответствие с годишната програма за превенция на наркотични зависимости. Периода, който комисията отчита е 2017г. В тази връзка Комисията планира и осъществява дейността си  в следните основни направления:

информационно,

превантивно,

координиращо.

За изпълнението на Програмата 2016-2018, дейността на Комисията обхвана преди всичко училищните общности, съвместно със сътрудниците в училищата, които планират, организират и провеждат дейности, в съответствие с Програмата. В училищата сътрудници на Комисията са педагогическите съветници, които координират, съдействат и насочват дейностите по превенция в училищата. Тази практика се оценява като положителна и спомогна за налагане на модела на екипна работа, като същевременно допринесе за повишаване информираността на учениците и обратна връзка към Комисията. По време на провеждане на кампании по темата сътрудниците по места координират ученици, родители и педагогическите колективи в превантивната им дейност.

            Изпълнението на Програма за превенция на наркотични зависимости 2016-2018 е насочено към избягване на рисковото поведение, чрез предлагане на алтернативни дейности като спорт и изкуство и въвеждането на програми за превенция на употребата на наркотици и други упойващи вещества, базирани в училищата. Изброените превантивни дейности са в съответствие с разработените принципи и стандарти за добра практика в областта на превенцията на употребата на наркотици.

ІІ. Резултати: 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

Превенция и обучение

Дейности:

            1.1.Промоция на здравословен начин на живот в ранна и късна училищна възраст

През периода продължи координацията с педагогическите съветници по училища, които съдействат за изготвянето и изпълнението на училищните превантивни програми.

Ежемесечно през периода на учебната 2017/2018 година е поддържана обратна връзка с педагогическите съветници за протичането на заложената дейност по училищата. Проведени са следните основни мероприятия от педагогическите съветници – запознаване със същността на наркотичните вещества и наркоманията, зависимост от наркотиците и терапия. Класните ръководители са отделили няколко часове на класа в информиране на децата от рисковете на улицата, начините да се предпазят от неблагоприятни ситуации, причините, поради които децата са склонни да посегнат към дрогата и последствията от употребата на наркотични вещества. Децата се включват и в намирането на информационни материали в интернет и по конкретни теми се включват в обсъждане, което се провежда по време на часовете на класа.

Във всички учебни заведения са отбелязани Международния ден за борба с ХИВ, Международния ден за борба с наркоманиите и Международния ден за борба с тютюнопушенето.

В ОУ „Н. Рилски” – Велинград превантивната работа се осъществява като се поддържа постоянна информираност на учениците  за вредата от наркотиците и опасностите при тяхната употреба. Проведена е среща с представители на фондация „Младежи на кръстопът” за превенция на наркотични вещества.

В часове на класа и по програма „Гражданско образование” се разяснява на учениците вредата от наркотиците. Запознати са всички 456 ученици.

Представен е филм за превенция на наркотичните зависимости, предоставен от ДПС – Велинград пред ученици от V, VI и VII  клас – общо 250 ученици.

Представена е презентация на тема „Видове зависимости” пред учениците от VІ и VІІ клас – общо 120 ученици. Приложени са две програми за превенция, базирани на подхода „връстници обучават връстници” – обхванати 150 ученици.

В часовете на класа са проведении беседи от педагогическия съветник за здравословен начин на живот с цел намаляване търсенето и употребата  психоактивни вещества сред децата и младите хора – обхванати 456 ученици.

На 400 ученици са раздадени превантивни материали, относно вредите които нанасят наркотиците върху човешкия организъм.

Основната дейност в ОУ”Христо Ботев”  е свързана с първичната превенция. Тя е насочена към предотвратяването на употреба на наркотици от учениците и целта й е идентифициране на условията и факторите водещи до проблеми с наркотиците.

Дейността се реализира предимно чрез провеждане на беседи и дискусии в часовете на класа. Основни подходи използвани в работата са:

 • Подкрепа на личностното развитие и формиране на емоционална интелигентност;
 • Тренинг за умения за противопоставяне на вредни и злонамерени влияния от връстници, медии и интернет;
 • Изграждане на положителни нагласи към здравето като ценност с особено значение за всеки човек;
 • Даване на актуална и достоверна информация за вредата от употребата на наркотични вещества;
 • Развитие на интереси чрез предлагане на атрактивни занимания.

В ОУ „ Георги Бенковски„ – Велинград, са работили за повишаване информираността у малолетните и непълнолетните относно разпространението и употребата на наркотични вещества сред подрастващите. Даване на конкретни примери и материали за вредата от тютюнопушенето. Изработване на информационни материали с максимално подробна информация за видовете наркотици.Организиране на лекции/викторини ; обсъждане на казуси с учениците от тяхното ежедневие.

Предоставяне на информация в училищата за законовите мерки и наказания за малолетните и непълнолетните, използващи и разпространяващи наркотици. Усвояване на умения за превантивно поведение при ситуации в училище, вкъщи, навън, които могат да доведат до пръв достъп до наркотични вещества и тютюнопушене. Проучване на факторите, водещи до употребата на наркотици и тютюнопушенето.

Класните ръководители в ОУ”П.Берон” с.Бирково, разяснявят на учениците опасностите, до които могат да доведат употребата на наркотични вещества. Как и по какъв начин да разберат, че са зависими, ако вече използват такива.

В час по Български език и литература е поставена задача на учениците да напишат отговор на житейски  въпрос или есе на тема: „Човекът, свободен и независим от дрога“.

Училището разполага с книга за „пропусквателен режим“, в която всяко влизащо в сградата лице  си оставя трите имена,  лични данни и време за престой. Такъв човек може да бъде и дилър, ето защо има дежурни учители, които следят за безопасността на учениците.

В СУ „Св.св.Кирил и Методий” Велинград, са проведени различни мероприятия с информативен и превантивен характер:

 • Поставeни задачи за учениците от горен курс да направят презентации по темата.
 • Пускане и на училищната стена на презентация за запознаване на всички ученици с темите.
 • Превенция наркотични вещества съвместно с МКБППМН и Сдружение Рето-Надежда в IX-Xклас

Превантивната работа в СУ“Васил Левски“- град Велинград , относно превенцията за наркотични зависимости  през 2017 година, включва следните дейности:

-Придобиване  от учениците на знания и умения за работа в групи по метода „Връстници обучават връстници“.

-Провеждане на беседи с учениците ,с цел  обсъждане  начините и методите на манипулиране, водещи до употреби и пристрастяване с психотропни вещества.

-Запознаване на учениците с рисковете от употребата на психоактивни вещества-  ролеви игри, работа по казуси, изработване на табла и постери

- Организиране на астро-рок парти /с участието на рок банди/

- Включване на младите хора в спортни и туристически изяви

- Участие на учениците в различни извънкласни форми на обучение

- Контролнопропусквателен режим в  училището

 Реализирани дейности и обсъждани теми според възрастта на учениците:

-Активно участие на дежурните ученици относно пропусквателния ражим и спазване на установения  праилник на училището.

-Активно участие  на учениците в дейността на сформирания за учебната година -Ученически съвет.

-Участие на учениците по проескт“Твоят час“.

-Участие на учениците в спортни училищни, междуучилищни и общински мероприятия.

-Обсъждане  на теми: “ Наркотици” и „Трафик на хора”.“Наркотиците и решенията, които взимам”, „Зависимости от наркотици, алкохол, цигари“, „Наркотиците и ние“.

В СУ”Методи Драгинов” с.Драгиново са сформирали групи по класове, предимно с ученици от 7клас до 12 клас в училището, на теми: „Превенция на зависимости – психоактивни  вещества”, „Наркотици и наркомания”, „Укрепване и развитие на психическото здраве”. Изнесена е лекция, като превантивна дейност на учениците от 9-ти клас „Психоактивни вещества – запознаване със същността на наркотичните вещества и наркоманията”.

През 2017г., педагогическия съветник е извършил проучване сред учениците  – „Диагностика – проучване информираността на учениците за употребата на наркотици и последствията при злоупотреба”.

Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов”, работи активно за превенция на проблемите, свързани с наркотичните вещества. През 2017г., в отделните класове са проведени анкети, за да се прецени, доколко учениците са запознати с наркотиците и рисковете от тяхната употреба. Отделни ученици изготвиха презентация по темата. В часа на класния ръководител, педагогическия съветник е презентирал в голяма част от класовете по темите за наргилето, видовете наркотични вещества и как да се предпазваме в рискови ситуации. Проведени са и срещи с бивши наркомани от ГЕТО – Воеводино.

В НПГГС “Христо Ботев“, Велинград през 2017 година са извършени следните мероприятия за превенция на наркотичните зависимости :

1.           Във всички класове по време на час на класния ръководител, с учениците бяха обстойно разгледани темите за наркотичните вещества и последиците от тях.

2.           Направено бе подробно обсъждане на проблемите, свързани с периодичната употреба на наркотици и лесното попадане в капана на “Аз само да пробвам”.

3.           С помощта на медицинското лице в гимназията бяха проведени беседи на тема “Капана на наркотичните вещества”,  “Често срещани болести сред приемащите наркотици”, “Какво трябва да знаем за марихуаната”

4.           Съвместно с органите на МВР и инспектори от Детска педагогическа стая бяха проведени следните мероприятия:

•          Лекция и демонстрация на различни наркотични вещества с цел познаването и разпознаването им.

•          Разясняване вредата и пораженията от употребата на различни видове наркотици,

•          Беседа на тема: “Как да разпознаваме и да не се поддаваме на влиянието на наркозависими и на наркопласьори”.

Основни цели и задачи на ПГД”Иван Вазов” – Велинград са:

 • · Повишаване на информираността сред учениците по отношение наркотичните вещества и рисковете от тяхната употреба и злоупотреба;
 • · Предоставяне на възможност за изразяване на собственото мнение и позиция на младите хора;
 • · Показване на съпричастност спрямо преодоляването на проблема с разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества;
 • · Повишаване и развиване на спортни, творчески умения и положителни личностни качества сред подрастващите;

По инициатива на едноименната комисия в училище, се състоя среща на учениците с Кръстина Наумова – медицинско лице при ПГД. По мнение на учениците, информацията и материалите, които са получили при тази среща са много интересни и полезни за тях.

            В 10-тите класове  бе проведен час на класа по системата „Връстници обучават връстници”.

Благодарение на непрекъснатата комуникация между колегите учители, а също и с учениците в ПГД „Иван Вазов“, дейността на комисията по посока превенция на зависимостите  бе подпомогната от изготвените в различни класове табла и презентации, както и индивидуални такива на отделни ученици, посветени на борбата с тютюнопушенето, употребата на различни видове дрога, спортът като една възможна алтернатива на вредните навици. Отбелязахме и символичната анти-СПИН кампания в ПГД, превърнала се в последните няколко години в традиционен начин за отбелязване на международния ден за борба с коварната болест, която често пъти е следствие от неразумното поведение на наркозависимите.

Проведохме информационна кампания под наслов „За да има и утре“  във връзка с отбелязването на Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни,каторазпространихме  информационни материали; проведохме конкурси за есе, рисунка и колаж на тема: „За да има и утре“  ; футболен турнир и викторина под надслов „Какво знам за наркотиците?“;

С цел опазване здравето и живота на децата, ежедневно се провеждат срещи на полицейски служители от РУП – Велинград, с училищните администрации за противодействие на случаите на разпространението и употребата на наркотични вещества в районите на училищата, като спрямо всеки сигнал се вземат адекватни мерки по разкриването и недопускането на подобни случаи. През отчетния период нямаме лица установени като употребяващи или разпространяващи наркотични вещества в районите на училищата на територията на община Велинград.

Включване на младите хора в спортни и туристически прояви, с цел превенция срещу употребата на наркотични вещества. За изпълнението на тази дейност в рамките на общи туристически и спортни мероприятия, като „Деня на активното ходене”, „Деня на предизвикателството”, „Международния ден на спорта”, Общинска щафета за учащи за купа „ Велинград „ и др. са проведени и с включване на антидрога послания.

1.2. Превенция на рисковото поведение в общността

За провеждането на превантивна и разяснителна работа в общността и оказване на подкрепа на семейства, допринася дейността на Център за обществена подкрепа – Велинград. Една от приоритетните дейности на ЦОП е работа по превенция на отклоняващо се поведение сред младите хора. Съвместно с ОЗД към ДСП Велинград, МКБППМН и ДПС към РУ на МВР е изграден механизъм за съвместни действия, с цел превенция на асоциални прояви.

Център за обществена подкрепа като  социална услуга в общността развива услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинститулизация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

             Осъществяваме работа по превенция чрез провеждане на информационни срещи и дискусии на теми насилие, трафик, алкохол и наркотици. Целта  е да се повиши информираността и знанията у младите хора за ранно разпознаване на рисковите фактори, въвеждане и отработване на модели на поведение, които да развият уменията им за правилен избор в рискови ситуации  и преодоляване на последствията.

             През отчетния период деца насочени от ОЗД към ДСП Велинград, от МКБППМН получават социално- психологическа подкрепа, с цел установяване на причините и организиране на ресурсите за справяне с проблемното поведение.

             През 2017г., екипът на ЦОП разработи групови програми  за работа с деца и младежи на различни теми:

 • Взаимоотношения между тийнейджъри   и родители
 • Насилие
 • Зависимости
 • Ранни бракове
 • Трафик на хора

Съвместно със СУ «Св. Св. Кирил и Методий» , бяха проведении тематични занятия в часовете на класа.

          През 2017г., ЦОП участва в различни инициативи, с основна цел превенция на асоциално поведение, представяне на добри практики  и идеи, междуинституционално сътрудничество и др.

           На 25.01.2017г., директорът на ЦОП, взе участие в  заседание на Общинската комисия по наркотични вещества. На заседанието бе направен отчет за дейността на комисията през изминалата 2016г. и приет план за работа през 2017г. ЦОП като консултативна услуга в общността работи по превенция на употребата на ПАВ.

           На 30.01.2017г. – директор ЦОП взе участие в заседание на МКБППМН с дневен ред:

1.Отчет за дейността на МКБППМН

2.План за работата на комисията през новата 2017г.

            Обсъдени бяха предложения за съвместни инициативи с различни институции по превенция на асоциално поведение – ЦОП, РУП – Велинград, училища и др.

            Между ЦОП и МКБППМН има изграден добър работещ механизъм и взаимодействие. През 2017г. 6 деца са  били насочени от МКБППМН към ЦОП за ползване на услугата психологическо консултиране и подкрепа.

           На 13.03.2017г. група ученици от ПГГС „Христо Ботев „ – Велинград , участници в клуб по  превенция на езиковата агресия, заедно със своя ръководител посетиха ЦОП.

           Представена бе презентацията „Не на насилието и агресията в училище”. В дикусионен формат бе обсъдена темата за насилието в различните му форми и начини за справяне с агресията. Предстоят и други срещи с децата,  по теми касаещи етническата толерантност.

          На 14.06.2017г.,    директор ЦОП взе участие в заседание на общинската КЗД. В дневния ред на заседанието бяха включени:

            1. Обсъждане и приемане на Правила за реда и организацията на работата на Комисията. 2. Обсъждане и приемане на Отчет по програмата за закрила на детето за 2016г. 3. Обсъждане и приемане на Програма за закрила на детето за 2017г.

            Съвместно с Община Велинград и МКБППМН, ЦОП организира арт- ателие под мотото “Всички сме специални  и неповторими” .Събитието е част от културния афиш на Велинградски празници – 2017г. и се проведе в красивия Боров парк.

            С много настроение  и слънчеви усмивки, децата и гостите на града ни се забавляваха, творейки.

            Осигурени бяха различни приложни материали  и предложени  нови арт- техники.

             Талантливите деца на Велинград, проявиха творчество и оригиналност.

            Идеята на организаторите  е това мероприятие да се превърне в традиция и да бъде една прекрасна форма за общуване и забавление на децата.

          На 20.11.2017г. световният ден срещу насилието бе отбелязан със съвместна инициатива на ЦОП, МКБППМН, ДПС и СУ „Св.Св. Кирил и Методий”. В ЦОП се проведе информационна среща на тема „Не на насилието над децата” . На вниманието на децата бе представена презентация, която ги запозна с основните форми на насилие, индикаторите, по които можем да ги разпознаем и към кого да се обърнем за помощ. Работено бе по казуси, в малки групи, като всяка една от групите предложи начини за справяне с агресията в училище. Полезна информация на децата бе дадена и от секретаря на МКБППМН Ели Миланова и инспектор ДПС г-н Г. Харисков. На всички участници в срещата бяха раздадени тематични рекламни брошури.

         ЦОП има създадени презентации на тема „Не на насилието”,  „Агресията в училище” и др. Периодично се изготвят и тематични брошури.

          Амбициите на екипа на ЦОП е да  повишава качеството на предлаганите социални услуги, които да отговарят на потребностите  и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Цели, които си поставят за изпълнение ЦСОП  са следните:

Запознаване на  учениците с видовете наркотици и тяхното пагубно действие върху нервната система и живота на човек като цяло.

Промоция на здравословен начин на живот и намаляване на употребата на наркотични вещества сред децата и младите хора

Превенция на рисковото поведение

Развитие на знания и умения сред родителите за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата

Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества чрез осигуряване на възможности за участие на децата и младите хора във форми за развитие на техните интереси, способности и таланти

ЦСОП реализира дейности по превенция на употребата на наркотици, алкохол и тютюн главно чрез:

 създаване на комисии,

 разработени програми,

здравни беседи,

реализирането на информационно-консултативна, проучвателна и изследователска  и диагностична дейност на психолога, анализ на факторите за употреба на наркотични вещества сред подрастващите;

разработване на проекти за предоставяне на разнообразни видове  извънкласни дейности, клубове по интереси, терапевтични занимания/арттерапия, трудотерапия/ ;

създадена база за спортни дейности: фитнес-уреди на открито, залата по ЛФК и др.

работа с рискови групи;

квалификация на специалистите;

създаване и разпространение на информационни, печатни и видеоматериали/табла, мултимедийни презентации, филми и видеоклипове/ по проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, алкохол и тютюн, беседи с родители, съвместни мероприятия,  празници,  концертни програми.

Чрез всички тези дейности и мероприятия учениците ще  приспособят своето поведение, нагласи и възможности спрямо въздействията на динамичната среда. Съвременните подходи в областта на превенцията минимизират рисковото поведение, свързано с употребата на наркотични вещества.

МКБППМН – община Велинград, извършва социално- превантивната дейност, свързана с предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори, което е основна функция и задача на Комисията, регламентирани в ЗБППМН.

В тази връзка, МКБППМН организира консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.

            МКБППМН и обществени възпитали, посетиха училищата ОУ»Христо Ботев» и ОУ»Георги Бенковски», където е представена темата за «Наркотичните вещества».Учениците са запознати с произхода на наркотиците, видове наркотични вещества, как да реагират, ако намерят младеж в безсъзнание от свръхдоза или от отрявяне с примеси в наркотик, кой употребява наркотици и защо и какви са рисковете?

            Децата от ЦНСТДМБУ, също получиха информация за характеристиките на наркотика и рисковете от неговата употреба.

            През 2017г., МКБППМН работи по програма «Детско полицейско управление», съвместно с РУП- Велинград, като в някои от темите, беше засегната темата за вредата от наркотичните вещества.

През 2017г., МКБППМН,съвмесно с СУ”Св.Св.Кирил и Методий”, организираха дискусия /среща с бивши наркомани/, по превенция на наркотични вещества, съвместно с представители на Сдружение Рето-Надежда, на учениците от  IX-Xклас.

 1.3 Разработване на ефективни програми за намаляване или забавяне на първоначалната употреба на наркотици, или намаляване на вредите от употребата на наркотици, които са съобразени с потребностите на различните групи от деца и младежи в местата за забавление.

За първа година, Велинградските културни празници, бяха реализирани под надслов „Бъди активен”- превенция от зависимости.                                                         

За изпълнението на тази дейност в рамките на програмата на Велинградски празници –  2017г.  под надслов „ Весела ваканция 2017г. „ се проведоха мероприятия на МКБППМН в партньорство с ЦОП,ЦНСТ, РУП – Велинград,както и Комисията по наркотични вещества. За тази година със съдействието на Община Велинград, се проведоха следните дейности: Открито АРТ Ателие, съвместно с ЦОП, под надслов – „Всички сме специални и неповторими” ,  забавна програма и игри – „Синьо лято”.игри и забавления на плажа, „Да рисуваме с усмивка”, както и спектакъла на КСТ „ Импулс „, спектаклите на ВГ „ Караоке „, ДЮВИШ „ Звънче „, фестивалите „ Пролетно хоро „ и „ Хоро при извора „ – събития привличащи младите хора със своя положителен заряд и предлагащи успешен модел за развитие на личността и талантите.

Опазване здравето и живота на децата е основна цел и приоритет в дейността на РУП –Велинград. Ежедневно се провеждат срещи на полицейски служители с училищните администрации за противодействие на случаите на разпространението и употребата на наркотични вещества в районите на училищата, като спрямо всеки сигнал се вземат адекватни мерки по разкриването и недопускането на подобни случаи.През отчетния период има едно лице установено като употребяващ или разпространяващ наркотични вещества в района на учебно заведение на територията на община Велинград.

По отношение на актуализирането и разширяването на национални програми „Работа на полицията в училищата” и „Детско полицейско управление”, полицейски инспектори /ПИ/, младши полицейски инспектори /МлПИ/, оперативни работници, инспектор детска педагогическа стая продължават по утвърден график провеждат срещи, лекции и беседи с ученици на определени теми, като основна от тях е темата „Наркотици”.

През периода са извършвани множество проверки на питейни и увеселителни заведения за недопускане на малолетни и непълнолетни след 22.00ч. без упълномощен придружител, сервиране на алкохол, употреба и разпространение на наркотични вещества в тях. Полицейските служители, в определени случаи, съвместно с представители на МКБППМН – община Велинград/обществени възпитатели, педагози, психолози, социални работници,извършват системно проверки по питейни и увеселителни заведения, за спазване на разпоредбите на чл.45 от ЗЗД и Наредба №1 на община Велинград, относно спазването на вечерен час, сервирането на алкохол и продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни. При констатиране на нарушения се съставят актове за установено административно нарушение, а в случаите, когато това представлява нарушение по НК, се образува досъдебно производство. През 2017г. са съставени 13бр.АУАН по чл.45 от ЗЗД на родители, управители или собственици на питейни заведения.

Във връзка с ограничаването достъпа на външни лица в районите на училищата, пропускателния режим се контролира засилено, като в повечето училища има видеосистеми за наблюдение на обектите си. Пропускателния режим в училищата се извършва от лицензирани охранителни фирми или от вътрешна ведомствена охрана. Лицата и фирмите осъществяващи тази дейност са инструктирани и проверявани от органите на МВР. Полагат се усилия за недопускане на инциденти, застрашаващи или излагащи на опасност живота и здравето на децата в училище, като се вземат бързи и адекватни мерки от съответните институции. В определени училища съществува практика да се организират ежедневни дежурства от учители, за недопускане на тютюнопушене и употреба на наркотични вещества и алкохол от ученици в и районите на училищата.

В началото на всяка учебна година са ангажирани конкретни полицейски служители на входно – изходните артерии на училищата, с цел предотвратяване и пресичане на случаи на насилие срещу деца и превенция на нарко – разпространението. Ежедневно се извършват обходи в районите на училищата  от полицейски служители за предотвратяване на евентуално разпространение и употреба на наркотични вещества.

На базата на изложеното е изготвена „Работна карта за недопускане разпространението на наркотици” към договора за обществен ред и сигурност, подписан между община Велинград и РУ – Велинград. В нея са заложени конкретни мероприятия с определени отговорници, като основните са обходи и наблюдения на училищата за предпазване на децата от наркотици, срещи с училищните администрации, проверки на нарко-сборища и контингент.

 1.4 Развитие на знания и умения сред родителите за превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества сред децата и младежите.

При необходимост, институциите работещи по проблемите с наркотичните вещества, съдействат и насочват родители и семейства към необходимите специалисти. При провеждане на родителски срещи и други мероприятия, представители на училища, психолози, полицейски служители, както и представители на МКБППМН, разясняват вредите от използването на наркотични вещества. Разработват се и се  разпространяват информационни материали за родители по проблемите на наркотиците.

Във всички училища, на родителски срещи, родителите са информирани за влиянието на различните упойващи вещества. В ОУ”Д-р П.Берон”с.Бирково, всеки родител може да се запознае подробно от изнесено табло за информация,  какви тестове съществуват, за да тества детето си за употреба на наркотици. За какви симптоми трябва да следи и какви промени настъпват в поведението на детето.

Целият педагогически колектив е ангажиран с този процес и са обхванати всички ученици и техните родители.

1.5. Повишаване информираността на обществото

На страницата на Община Велинград и местни сайтове, редовно се отразяват, всички събития, свързани с проведени дейности и мероприятия по отношение на наркотичните вещества, както и се отразяват от местните медии.

II. Информация и оценка

Ежегодно се предоставя отчет по дейността на Комисията по наркотични вещества, който се изготвя със съдействието на всички институции и училища на територията на Община Велинград, имащи отношение по превантивната дейност на наркотиците.

III. Управление и координация

По предоставена информация от РЗИ – Пазарджик, на територията на община Велинград има 8 аптеки, притежаващи Лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в това число една Аптека към „МБАЛ – Велинград” ЕООД.

За 2017 година в изпълнение на планираните показатели по Програма 4 „Намаляване търсенето на наркотици” в тези аптеки са извършени общо 18 проверки.

Дейностите с лекарствени продукти,съдържащи наркотични вещества се извършват от ръководителите на аптеките – магистър фармацевт. Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества се съхраняват според изискванията.

В аптеките се съхраняват само лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, закупени със специални формуляри за поръчка от търговци на едро, притежаващи лицензии по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр. 30/1999 г., изм. ДВ бр.109/2013 г.). Отпускат се по специални рецептурни бланки.

Спазват се изискванията на Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти в частта отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Не са установявани и не се установиха нарушения при водене на документацията и отчетността, съгласно изискванията на Наредба 21 /12.10.2000 г. на МЗ.

Осъществявя се партньорство между членовете на Комисията по наркотичните вещества, както и между държавни, общински организации и НПО работещи в сферата,чрез разработване и прилагане на превантивни програми. Чрез предоставяне на отчети от различни държавни и общински структури, община Велинград има възможност да осъществява контрол и координация върху изпълнение на дейността.

          IV. Изпълнението на Програмата постигна следните резултати сред учащите и младежите:

 • Да се мотивират и осъзнаят предимствата на ефективното общуване в проблемни ситуации, в сравнение с пасивното или агресивно поведение, които често водят до отклоняващо се от нормите поведение.
 • Да осъзнаят механизмите на собственото си поведение, като търсят помощ в средата си.
 • Да формират една по-висока компетентност, помагаща им да поемат отговорност за собственото си поведение в училищната общност.

V. Препоръки

1. Като предложение към Общинската комисия е ежегодното организиране на семинар и обучителен тренинг за ученици, които да се включват към модела „Връстници обучават връстници”.

Коментарите са изключени!