РЕШЕНИЕ №54/22.02.2018г.

Относно: Отчет на МКБППМН за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН  и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема Отчет на МКБППМН за 2017г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №12 от дневния ред, по вх.№84/29.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!