РЕШЕНИЕ №55/22.02.2018г.

Относно: Културен календар на Община Велинград за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и чл.18, ал.1, ал.2, т.7 от Закона за закрила и развитие на културата, след обсъждане на заседание с представители на културните институции и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема Културен календар на Община Велинград за 2018г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №13 от дневния ред, по вх.№122/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!