РЕШЕНИЕ №56/22.02.2018г.

Относно: Прекратяване на Договор №328/14.11.2001г. за предоставяне на концесия на „М & Т – Пройчеви” ООД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.74, ал.1, т.2, във връзка с чл.76, чл.77 от Закона за концесиите, чл.101 и чл.106 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и чл.22, ал.1, т.3 от Договор №328/14.11.2001г. за предоставяне на концесия на Обект за извършване на търговска дейност върху имот-публична общинска собственост и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

12

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Дава съгласие за прекратяване на Договор № 328/14.11.2001г. за предоставяне на концесия на Обект за извършване на търговска дейност върху имот-публична общинска собственост, състоящ се от масивни сгради с обща застроена площ от 423 кв.м. и прилежащ терен, представляващ УПИ II-„Баня и обществено обслужване, с площ 1100 кв.м. в кв. 156 от плана на гр. Велинград  – „ЖЕНСКА БАНЯ”, сключен между КОНЦЕДЕНТА – ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и КОНЦЕСИОНЕРА - „М & Т – ПРОЙЧЕВИ”ООД.
  2. Оправомощава  Кмета на община Велинград да представлява концедента при прекратяването на Договора за концесия, като извършва всички правни и фактически действия, във връзка с изпълнение на решението.
  3. Упълномощава Кмета на Община Велинград при прекратяване на концесионния договор да организира получаването на  обекта на концесията от комисия, назначена от Кмета на Общината.
  4.  Задължава Кмета на Общината да начисли и претендира всички дължими неустойки, произтичащи от неизпълнението на Договора за концесия.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №14 от дневния ред, по вх.№112/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!