РЕШЕНИЕ №57/22.02.2018г.

Относно: Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.13г от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Допълва приетата с Решение №22/25.01.2018 год. на Общински съвет-Велинград, годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част:

VІІ.Продажба на общинска земя

т.ІІ Продажба на имоти по чл.35,ал.3 от ЗОС/продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/   с имот:

-поземлен имот пл.№1329 с площ от 2 732 кв.м., за който имот е образуван УПИ№І-туристически дом в кв.45 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1017/ 25.01.2018 год.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №15 от дневния ред, по вх.№107/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!