РЕШЕНИЕ №58/22.02.2018г.

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот в кв.45 по плана на с.Драгиново на Симеон Арапов, собственик на законно построени сгради върху нея и определяне пазарна цена на имота.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.43, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

 - Поземлен имот пл.№1329/планоснимачен номер хиляда триста двадесет и девети/ с площ от 2 732 кв.м./две хиляди седемстотин тридесет и два кв.м./, за който имот е образуван УПИ№І-Туристически дом/урегулиран поземлен имот първи, отреден за туристически дом/ в кв. 45/квартал четиридесет и пети/ по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, съгласно АЧОС№1017/25.01.2018 год. на Симеон Арапов, собственик на триетажна масивна сграда-хотел със ЗП=430 кв.м. и двуетажна масивна сграда-ресторант със ЗП=230 кв.м., които сгради са построени въз основа на учредено отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №168, том VІІІ, рег.№2237, н.дело №1764/2006г., вписан в Агенцията по вписвания с Вх.№2237, Акт№168, том VІІІ, н.дело№1764, Партидна книга стр.2834, 2835, 3265, 4565 на 29.12.2006г. и Нотариален акт № 142, том ІІ, рег.№2071, н.дело №334/2008г., вписан в Агенцията по вписвания с Вх.рег.№547, Акт№171, том ІІ, дело№438 на 18.04.2008 год.

             2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 21 818.20 лв.(двадесет и една хиляди осемстотин и осемнадесет лв. и двадесет ст.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 07.02.2018 год. на лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова за заплащане от Симеон Арапов.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №16 от дневния ред, по вх.№106/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!