РЕШЕНИЕ №59/22.02.2018г.

Относно: Учредяване право на пристрояване на двуетажна пристройка за жилищни нужди към съществуваща двуетажна жилищно сграда в кв.23 по плана на с.Драгиново, в полза на Джемиле Таянджиева и определяне пазарна цена на правото на пристрояване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.38, ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.58, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, Скица с виза за проектиране №589/04.07.2017 год. на Главен архитект на Община Велинград, Доклад и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Учредява право на пристрояване на двуетажна пристройка за жилищни нужди със застроена площ от 35 кв.м./тридесет и пет кв.м./ към съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ№ХVІ/шестнадесет –римско/-35/тридесет и пет/с площ от 544 кв.м./петстотин четиридесет и четири кв.м./, находящ се в кв. 23/двадесет и трети/ по плана на с.Драгиново, общ.Велинград в полза на Джемиле  Таянджиева.

 2.Определя пазарна цена на правото на пристрояване на двуетажна пристройка за жилищни нужди със застроена площ от 35 кв.м./тридесет и пет кв.м./ към съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ№ХVІ/шестнадесет –римско/-35/тридесет и пет/с площ от 544 кв.м./петстотин четиридесет и четири кв.м./, находящ се в кв. 23/двадесет и трети/ по плана на с.Драгиново, общ.Велинград в размер на 714.00лв./седемстотин и четиринадесет лв./ без ДДС въз основа на пазарна оценка на лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова с оценителен протокол от 19.01.2018 год. за заплащане от Джемиле Таянджиева.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №17 от дневния ред, по вх.№108/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!