РЕШЕНИЕ №60/22.02.2018г.

Относно: Изменение на Решение №339/26.10.2017г. за поставяне на рекламно информационен елемент – двустранен билборд съгласно чл.56 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.56 от ЗУТ; във връзка с чл.39, ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград; Решение № XIX от Протокол 1 от 25.01.2018 г. на ЕСУТ при Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Изменя Решение № 339,  прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 14, точка № 5 от дневния ред, както следва: в част I- ва,  точка 3 да се чете: Петно № 30 – ситуирано на главен път след кръгово кръстовище, в началото на град Велинград – ляво в посока към център.

      2.  Възлага на Главния архитект върху така измененото Решение по т. 1, да се извършат законоустановените процедури за издаване на Разрешение за поставяне на одобреното петно за нов рекламно- информационен елемент.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №18 от дневния ред, по вх.№109/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!