РЕШЕНИЕ №61/22.02.2018г.

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.37и, чл.37о от ЗСПЗЗ и чл.98-101 от ППЗСПЗЗ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

              І.Дава съгласие Община Велинград да предоставя за общо и индивидуално ползване върху общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти, както и собственици с регистрирани пасищни селскостопански животни и / или техни сдружения, съобразно броя и видът им, в зависимост от притежаваните или ползвани собствени или наети пасища,мери и ливади, но не повече от определените в чл.37и,ал.4 от ЗСПЗЗ.

              1.Таксата за индивидуално ползване на общинските пасища,мери и ливади определена по пазарен механизъм да бъде в размер на 8 лева/дка за една стопанска година.В договорите за право на ползване може да се предвиди и увеличаване на таксата с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

 2.Комисия, назначена от Кмета на общината, вкл.и трима представители на ОбС – Велинград – ……………………….., резерви – …………………………….., определя необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, като следва да се приспаднат притежаваните или ползвани собствени или наети от заявителя пасища,мери и ливади.Комисията съставя  протокол за разпределение на имотите, като при недостиг на земи в съответното землище се извършва допълнително разпределение в съседни землища, само при наличие на свободни площи

             3.След определяне необходимата за всеки кандидат площ и таксата за ползване, Кмета на общината сключва договор с минимален срок пет стопански години, а по искане на ползвателя и за една стопанска година.Тези договори могат да се прекратяват или изменят, освен при общите условия на договорите, така и преди изтичане на срока им – по искане на ползвателя, а при промяна на условията, при които са сключени-задължително се прекратяват, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства(болести, природни бедствия и др.).

            4.Кмета на общината прекратява договорите за право на ползване за имоти по чл.19, сключени по реда на чл.37и, и предоставени от Общинския съвет по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, след издаване на решението на  Общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.

             5.След разпределение на площите, ако има останали свободни пасища,мери и ливади същите се обявяват на търг, на който могат да участват само собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни, като въз основа на търга, се сключват договори за една стопанска година.

              6.Лицата собственици /ползватели на животновъдни обекти или собственици с регистрирани пасищни селскостопански животни подават заявление по образец (одобрен от Министерство на земеделието и храните) до Кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект или пасищни животни, към което прилагат следните документи:

               1.копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

               2.копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

              3.копие от документ за самоличност на физическото  лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице.

              4.опис-образец на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект №………. регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;

               5.декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд”Земеделие”, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните;

                6.Пасищата,мерите и ливадите за които са сключени договорите за право на ползване, не могат да се преотдават или преотстъпват за ползване на трети лица.

              ІІ.Задължения на Общината и ползвателите на общинските пасища,мери и ливади:

              1.Задължения на Общината:

           а) да осигури безпрепятствено ползване на общинските пасища,мери и ливади от правоимащите собственици с регистрирани пасищни селскостопански животни.

          б) да предоставя периодично информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата,мерите и ливадите.

            2.Задължение на ползвателите е да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние чрез:

          а) повърхностно подобряване на терена – почистване от нежелана храстовидна растителност/къпина,шипка/ и борба с агресивни и устойчиви растителни видове/орлова папрат,чемерика/

           б)  подобряване на пасищата,мерите и ливадите чрез органично и минерално торене

            в)  поддържане на пасищата,мерите и ливадите чрез традиционните земеделски практики-паша и / или косене

          3.Забраняват се преобразуването и разораването от земеделските стопани/ползвателите на постоянно затревените площи, включени в слой „Постоянно затревени площи”

           4.Когато земеделски стопанин/ползвател е преобразувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой „Постоянно затревени площи”, без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на тази площ в постоянно пасище в 6-месечен срок.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №19 от дневния ред, по вх.№103/07.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!