РЕШЕНИЕ №62/22.02.2018г.

Относно: Намаляване на начална тръжна месечна наемна цена  на помещение №1 с площ 14,48кв.м., находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Разрешава намаляване на началната тръжна месечна наемна цена с до 30% за помещение №1 с площ  14.48 кв.м. находящо се УПИ  ХХIV, кв.124 по плана на гр.Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №20 от дневния ред, по вх.№131/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!