РЕШЕНИЕ №63/22.02.2018г.

Относно: Стартиране на процедура за отдаване под наем на помещение №3 с площ 15,69кв.м., находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение  №3 с площ от 15.69 с предназначение „за търговска дейност”, находящо се в УПИ XXIV, кв.124 по плана на гр.Велинград, за срок от 5 /пет/ години.

2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото помещение  в размер на 125 лв. без ДДС.

3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

  • …………………………………….

Резерви: ………………………………………

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №21 от дневния ред, по вх.№132/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!