РЕШЕНИЕ №64/22.02.2018г.

Относно: Предоставяне на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград стопанисването, поддържането и експлоатацията на общински водопровод „Водопровод за водопренос на вода от повърхностен воден обект” – езеро „Клептуза”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.198о, ал.(1), чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.59а, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

    1.Общински съвет- Велинград, предоставя и възлага стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект: „Водопровод за водоподаване/водопренос на вода от повърхностен воден обект”, водопровода е изграден и включва следните съоръжения: метална тръба  Ф=400 мм. с начало бетонова шахта № 2, находяща се в общински парцел УПИ VІІ-5841 „За рибарник”, кв. 394 по плана на гр. Велинград и метална тръба Ф=200 с начало шахта в УПИ І-3863, кв. 991 по плана на гр. Велинград и завършващ до УПИ ХІІ-8834, кв. 1014 по плана на гр. Велинград (бивш завод „Георги Димитров”) с обща дължина 3 717 метра– публична общинска собственост на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград с ЕИК ………………. и адрес на управление: гр.Велинград, ул.”Академик Иван Павлов” №1А за срок от 10 /десет/ години.

2.Средствата за поддържане на обекта фирмата да събира от таксата за извършване на услугата „Водоподаване/водопренос” одобрена от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината и съгласувана от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД –Велинград.

3.Упълномощава Кмета на Община Велинград Д-р Костадин Тодоров Коев да сключи Договор за предоставяне и възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект: „Водопровод за водопренос на вода от повърхностен воден обект”, водопровода е изграден и включва следните съоръжения: метален водопровод  Ф=400 мм. с начало бетонова шахта № 2, находяща се в общински парцел УПИ VІІ-5841 „За рибарник”, кв. 394 по плана на гр. Велинград и метален водопровод Ф=200 с начало шахта в УПИ І-3863, кв. 991 по плана на гр. Велинград и завършващ до УПИ ХІІ-8834, кв. 1014 по плана на гр. Велинград (бивш завод „Георги Димитров”) с обща дължина 3 717 метра– публична общинска собственост с  „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград с ЕИК 822106633 и адрес на управление: гр.Велинград, ул.”Академик Иван Павлов”, №1А, представлявано от Управителя Георги Мяшков.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №22 от дневния ред, по вх.№124/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!