РЕШЕНИЕ №65/22.02.2018г.

Относно: Изменение на Решение №285/28.09.17г. на ОбС – Велинград относно водопровод от езера „Клептуза” до бивш завод „Георги Димитров”, гр.Велинград с вярно отразяване на местоположение и дължина.

На основание чл.21, ал 1,т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл.6, ал. 1а,б и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, чл. 55, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-05 от 15 декември 2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, чл. 60 от АПК, както и Решение № 285 от  28.09.2017 год. на Общински съвет-Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Изменя Решение № 285 от  28.09.2017 год. на Общински съвет-Велинград, с оглед отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта на Община Велинград, като вместо:

Дава съгласие за възмездно придобиване на: „Промишлен водопровод Ф 400 мм.(метален) за водопренос на вода от повърхностен воден обект (езера „Клептуза”), с начало бетонова шахта, находяща се в общински парцел УПИ VІІ-5841 по плана на гр. Велинград, завършващ до бивш завод „Георги Димитров”(ул. „Княгиня Мария Луиза”, при о.т. 377б), гр. Велинград”, с обща дължина 3 245 метра по балансова стойност на дружеството, в размер на 13 114,00 лева.

Да се чете, както следва:

Дава съгласие за възмездно придобиване на: „Водопровод за водоподаване/водопренос на вода от повърхностен воден обект”, водопровода е изграден и включва следните съоръжения: метален водопровод  Ф=400 мм. с начало бетонова шахта № 2, находяща се в общински парцел УПИ VІІ-5841 „За рибарник”, кв. 394 по плана на гр. Велинград и метален водопровод Ф=200 с начало шахта в УПИ І-3863, кв. 991 по плана на гр. Велинград и завършващ до УПИ ХІІ-8834, кв. 1014 по плана на гр. Велинград (бивш завод „Георги Димитров”) с обща дължина 3 717 метра (съгласно геодезическо заснемане) и Протокол за приемане на водопровод с вх. № 92-00/302 от 31.01.2018 год. на стойност  в размер на 13 114,00 лева.

  1. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.
  2. От необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, следва да се приложи чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) за допускане на предварително изпълнение на Решението на Общински съвет-Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №23 от дневния ред, по вх.№123/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!