РЕШЕНИЕ №65/22.02.2018г.

Относно: Даване на съгласие за изработен ПУП-схема на трасе за обект нов подземен ел.кабел в кв.393 до кв.3931 по плана на гр.Велинград /под хотел Велина/.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал. (3) от ЗУТ; чл.64 от ЗУТ и 134, ал.(2), т.8 от ЗУТ, както и в съответствие в чл.108, ал.(2) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           1. Не възразява по изработения ПУП – Схема на трасе за нов подземен ел. кабел НН, който ще бъде доведен от съществуващ КРШ ТП 2, който се намира в УПИ № ХІ-6922,7658 в квартал № 393, пресича улицата и продължава в югозападна посока по тротоара на улицата на около 0,50м от бордюра в тротоара и достига до северната имотна граница на УПИ № ІХ-5774 в квартал № 3931, където ще се постави ново ел. табло /разпределително табло или КРШ по плана на гр.Велинград.

         Дължината на нов ел. кабел НН е 60 л.м.

         В графичния материал с оранжев цвят е отразено проектното трасе.

         2. Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №24 от дневния ред, по вх.№110/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!