РЕШЕНИЕ №67/22.02.2018г.

Относно: Даване на съгласие за изработен ПУП-схема на трасе за обект нов подземен ел.кабел от ТП „ГУСВ” в кв.3981 по ул.”Цар Самуил”до УПИ ІХ-7141 в кв.3981 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал. (3) от ЗУТ; чл.64 от ЗУТ и 134, ал.(2) т.8 от ЗУТ, както и в съответствие в чл.108, ал.(2) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           1. Не възразява по изработения ПУП – Схема на трасе за обект за нов подземен ел. кабел НН от ТП „ГУСВ” в УПИ № І-„За Трафопост” в квартал № 3981 по ул. „Цар Самуил” до УПИ № ІХ-7141 в кватрал № 3981 по плана на гр. Велинград.

            С настоящата схема се предвижда да се определи трасе за нов подземен ел. кабел НН, който ще бъде доведен от съществуващ ТП „ГУСВ”, който се намира в УПИ № І-„За Трафопост” в квартал № 3981, продължавав източната и южна посока по тротоара на ул. „Цар Самуил” на около0,60 м от имотните граници и стига до южната имотна граница на УПИ № ІХ-7141 в кватрал № 3981, където ще се постави ново ел. табло /разпределително табло или КРШ по плана на гр. Велинград.

           Дължината на нов ел. кабел НН е 50 л.м.

           В графичния материал с оранжев цвят е отразено проектното трасе.

           2. Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №25 от дневния ред, по вх.№111/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!