РЕШЕНИЕ №68/22.02.2018г.

Относно: Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ част от кв.35 по плана на с.Юндола.

На основание чл.21, ал. (1),т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,   чл.134, ал.2, т.1 от   ЗУТ , чл.128, ал.3 от ЗУТ   и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

             1.Даване на съгласие в качеството си на собственик за изготвен  ПУП-  частично изменение на влязъл в сила план за регулация за част от кв.35 по плана на с.Юндола, както следва :

            Предмет на плановото задание е изработване на подробен устройствен план-план за регулация /ПР/ за изменение на действащия план за част от кв.35, УПИ ІІ-ИВС; УПИ ІХ-378 и УПИ Х-378 ИВС във връзка с необходимостта от увеличаване на нормативно определената прилежаща територия и отстоянието от съществуващите сгради до границите на УПИ ІХ-378 и УПИ Х-378. Основавайки се на действащия кадастрален план и съществуващия на място терен се предвижда нов пътен достъп /улица с о.т.394, .т.394а, 394б, 394в/, която разделя УПИ ІІ – ИВС, като за северната част се образуват два нови УПИ ІІ-ИВС и УПИ ХІ-ИВС, а южната се присъединява към УПИ ІХ-378.

            За терена, попадащ в обхвата на разработката има изработен и одобрен кадастрален и регулационен план.

            Графично с червен цвят е отразена уличната регулация от ПР, а със син дворищната регулация. Проектното решение при изготвяне наПУП-ПР е изменението на уличната регулация да бъде с кафяв цвят, а дворищно регулационните линии със зелен цвят.

   2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши последващите законови процедури.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №26 от дневния ред, по вх.№116/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!