РЕШЕНИЕ №69/22.02.2018г.

Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Анезица”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал 1  от  ЗУТ , чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработване на - ПУП за промяна предназначението на земеделска земя .Обектът попада в местност „Анезица” масив 172 по КВС на гр.Велинград.

С настоящия  проект се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на имота от земеделска земя в режим на застрояване като за сметка на ПИ 172011 ще се образува нов УПИ с площ и отреждане , както следва:

          Нов УПИ ХІ-11 „Цех за изкупуване , преработка , сушене и пакетиране на диворастящи гъби, билки и плодове , търговия и услуги” с площ 334 кв.м.

          С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно – свързано застрояване за новообразувания парцел, с ПИ 172010 и 172009 – покриване на съществуващ калкан.

          Устройствената зона е „предимно производствена”.

          Параметрите на застрояване са:плътност-80%,Кинт=2.0,етажност –до два етажа/10 м/.,Минимална озеленена площ – 20 %

          2.Дава съгласие в частта план за застрояване да се одобри предвиденото застроително петно без да се спазват нормативните отстояния от Общински имот №172009 – сграда 2 ПС и от имот №008036 Общинска собственост.

          3.Проектът ПУП – ПРЗ да бъдат придружени с план схеми за Водоснабдяване, Канализация и Електрификация в съответствие с чл.108 ал.2 от ЗУТ .

          4.Проектът да се съгласува със специални контролни органи във връзка с чл.128. ал.6

           5.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

          6.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

          7.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

          8.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №27 от дневния ред, по вх.№118/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!