РЕШЕНИЕ №70/22.02.2018г.

Относно: Изменение на Решение №414/30.11.2017г. на ОбС – Велинград.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.81, ал.(1) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

             1. Изменя Решение № 414/30.11.2017г. на ОбС-Велинград, както следва:

             С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация се променя, като част от улица с о.т.2308г-2308р се заличава и заличената част се присъединява към УПИ II, който се обединява с УПИ IV /придаваема част №1/ и към УПИ I /придаваема част № 2/. Образува се нова улица-тупик с о.т.2308г-2308п с ширина 8,00м, която завършва с уширение за обръщане за сметка на УПИ XII-„ПАРК”.

             Дворищната регулация се изменя, като УПИ II-6288-„За хотел” се обедини с УПИ № IV-7735-„За хотелски комплекс,спа център и басейн” и към него се придават 862 кв.м. (придаваема част №1) – част от ПИ № 9014-улица и към  УПИ I-7023,7079-„За жилищно и обществено строителство, спа, търговия и услуги” се придават 127 кв.м. (придаваема част № 2) – част от ПИ № 9014-улица. Образуват се два нови УПИ с отреждане и площи съответно:

            УПИ № II- 6288,7735 -„За хотелски комплекс,спа център и басейн” с площ 3008 кв.м.

            УПИ I-7023,7079 -„За жилищно и обществено строителство, спа, търговия и услуги” с площ 1158 кв.м.

            Придаваема част № 1 от ПИ 9014 към УПИ II е с площ 862 кв.м.

            Придаваема част № 2 от ПИ 9014 към УПИ I е с площ 127 кв.м.

             Площ на УПИ XII-„ПАРК”, кв.414, след промените – 11 798 кв.м.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №28 от дневния ред, по вх.№119/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!