РЕШЕНИЕ №71/22.02.2018г.

Относно: ПУП –план-схема за нова канализация по ул.”Хоризонт” кв.84 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.(1), т 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.(2) т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, в конкретния случай – ул.”Хоризонт”, относно проект за подробен устройствен план – схема за нова канализация, кв.84  по плана на гр. Велинград.

            Трасето на канализацията е проектирано да започне от съществуваща канализационна шахта на ул.”Хоризонт”, да тръгне в западна посока по нея до о.т. № 356а и от там на юг да достигне до нова канализационна шахта при о.т. № 356б в кв.84 по плана на Велинград. Общата дължина на новото трасе на канализацията ще бъде 224м.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №29 от дневния ред, по вх.№121/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!