РЕШЕНИЕ №72/22.02.2018г.

Относно: Съобщаване на заповед №60/16.01.18г. на Кмета на Община Велинград за одобрение на поправка и допълване на одобрен кадастрален план с верни граници в кв.70 по плана на гр.Велинград /пред детска градина „Слънчице”/.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 от ЗМСМА, §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., &4, ал.(5), т.6г и ал.(6) от ПЗР на Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. и чл.6, ал.(1) от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Не възразява, в качеството си на орган управляващ общинската собственост, по издадена Заповед № 60/16.01.2018г. на Кмета на община Велинград за одобрение на поправка и допълване на одобрен кадастрален план с верните граници на  имоти с пл. № 6950 и № 6951 и обособяването на нов имот № 7572 (общински), като част от имот № 6951 в кв.70 по плана на гр. Велинград..

2. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за промяна на статута на имот № 7572 от публична в частна общинска собственост.

         3. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2..

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №30 от дневния ред, по вх.№120/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!