РЕШЕНИЕ №73/22.02.2018г.

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на плана за регулация в кв.42 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

               1. Дава съгласие за разрешаване изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация уличната регулация се променя по следния начин: образува се нова улица с ширина 8,0м. с о.т.65а-65б по съществуващата на място улица за достъп до УПИ ІІІ-81. Улица с о.т.57-58 се променя, като частта, която преминава през ПИ 82 за който е отразен УПИ V-82, кв.41  се заличава, а улицата се продължава към ул.“Изгрев“, както е показано в графичната част. Ширината й се запазва 4,0м. Дворищната регулация се променя като южната регулационни линии на УПИ І се поставят в съответствие с имотите граници на ПИ 138 /по съществуваща на място полумасивна ограда/. По този начин след промените парцелите са със следните площи:

          УПИ І-„Училище“, кв.42 е с площ 17 345 кв.м.

          УПИ І-„Детска градина“, кв.58 е с площ 6 000 кв.м.

          УПИ V-82, кв.41 е с площ 665 кв.м.

         С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно – свободно застрояване в УПИ І–„Училище“ във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на физкултурен салон и плувен басейн и свързано едноетажно петно в северната част  на имота до уличната регулация за изграждане на санитарен възел, като са спазени всички нормативни отстояния от съседните имоти, през улиците и от съществуващите сгради.    Параметри на застрояване: плътност на застрояване-60%, Кинт.-1.2, мин.озеленяване-40%, устройствена зона-„Оо”.

            2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.                          

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №31 от дневния ред, по вх.№128/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!