РЕШЕНИЕ №74/22.02.2018г.

Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – промяна предназначението на земеделска земя в м.”Санаториума” по КВС на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.109, ал.1 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработване на  ПУП за промяна предназначение на земеделски земи .С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се приеме процедура по промяна предназначението на имот №151041 от „полска култура” – в „За жилищно строителство” – разширение на одобрено инвестиционно намерение съгласно чл.67 а от ППЗОЗЗ. ПИ 151041 ще се присъедини към  УПИ І40 – „За жилищно строителство” с площ  от 1043.00м.

          -одобрено инвестиционно намерение /Решение на КЗЗ№К-7/12.09.2002 г. за /ПИ 151040 / І40 – „За жилищно строителство”/.

          С настоящия ПУП ще се образува един нов урегулиран поземлен имот – І 40,41 – „За  жилищно строителство” с площ от1868 м. и площ  „за ведомствен път” -39 кв.м., предвиден за уширение на съществуващия път. Достъпът до него ще се осъществява посредством съществуващ път от КВС на гр.Велинград.Предвидено е „свободно” застрояване, като ще се спазят всички нормативни отстояния  от границите на урегулираните имоти, както и запазване на съществуващите сгради в имота.

          Също така е показана и застроително петно на южната граница на имот , одобрено с ПУП – ПЗ за съседния УПИ І39,42,43.

           Параметрите на застрояване са:плътност-60%, Кинт=1,2, Минимална озеленена площ – 40, етажност/височина – 3ет./10 м.

2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ

3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

                

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №32 от дневния ред, по вх.№129/12.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!