ОБЯВЛЕНИЕ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

О Б Я В Л Е Н И Е

     В изпълнение на чл. 39, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 37 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн.ДВ. бр. 88 от 27.10.2000г.) и писмо на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, с център гр. Благоевград, с изх. № ВК-03-7/16.03.2018 год., вх. № 24-00/86 от 20.03.2018 год. на Община Велинград, уведомяваме заинтересованите лица, че съществува Проект за санитарно-охранителна зона, около тръбен кладенец „ТК-1”, в имот №054004, землище на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на „„Къща за гости”-интегриран селски туризъм”, собственост на „ФРАНЧАЙЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД.

 

     Засегнатите лица в границите на проектираната СОЗ, могат да се запознаят с изпратения до Община Велинград проект, в стая № 6 при Гергана Владимирова от 28.03.2018 год. до 28.04.2018 год. включително.

 

     Времето за запознаване с него и представянето на писмени становища и възражения от заинтересованите лица е 1(един)месец от поставянето на Обявлението на Таблото за обяви на Община Велинград и публикуването му на интернет страницата на Община Велинград.

     Писмени становища и възражения от заинтересованите лица се подават чрез Кмета на Община Велинград пред Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”,  с център гр. Благоевград на адрес: гр. Велинград 4600, бул. „Хан Аспарух” № 35.

Д-р КОСТАДИН КОЕВ

Кмет на Община Велинград

Коментарите са изключени!