РЕШЕНИЕ №81/29.03.2018г.

Относно: увеличение на бюджета на община Велинград за 2018г в частта и за капиталови разходи със 476 042 лева от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2018г в частта и за капиталови разходи със 476 042 лева от продажба на общински земи и имоти.

2. Разпределя средствата в размер на 470 680 лева от продажба на общински земи и имоти, както следва:

2.1 – 21 300 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Ремонт вътрешен водопровод за студена вода в МБАЛ Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.2 – 17 037 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Ремонт на ДГ „Слънчице”, гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.3 – 320 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Ремонт на нова административна сграда на Община Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.4  – 16 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Възстановяване на асфалтова настилка след подмяна на  водопроводни клонове  по улици по ул. “Юрий Венелин”,   ул. “Бялата скала”,  ул. “Антон Попов” и  ул. „Владо Черноземски”” в програмата за капиталови разходи;

2.5 – 59 000 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Изкърпване асфалтови настилки по улици в гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.6 – 35 205 лв. от продажба на общински земи и имоти за изработване и предоставяне за нуждите на община Велинград „Лицензиране, изграждане и поддръжка на информационна система, съдържаща следните модули, представляваща допълнителни модули към изградената по Договор № 101/25.01.2017г.  WEB базирана облачна система „Туризъм 360 – Велинград”:

-          Портал към бизнеса;

-          Модул към вътрешно административната система за статистически анализ на получените данни.

2.7 – 2 138 лв. от продажба на общински земи и имоти за „Възстановяване вертикална планировка и тротоар пред ОНЧ „Васил Левски” в кв. Каменица, Велинград” в програмата за капиталови разходи;

2.8 – 5 362 лв. от продажба на общински земи и имоти за закупуване на два броя копирни машини за общинска администрация Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.03.2018г., Протокол №3, точка №8 от дневния ред, по вх.№221/19.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!