РЕШЕНИЕ №93/29.03.2018г.

Относно: Безвъзмездно предоставяне на МПС-та собственост на Община Велинград за превоз на ФК „Чепинец” /мъжки и детски отбор към клуба/.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК във връзка фактическите основания посочени в Заявление с наш Вх.№ 94-00/1847 от 07.03.2018г. от ФК „ЧЕПИНЕЦ“ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Безвъзмездно предоставяне на собствените на Община Велинград МПС-та за превоз на ФК „ЧЕПИНЕЦ“ /мъжки  и детския отбор към клуба -  деца , юноши младша възраст и юноши старша възраст/  / през сезон 2017/18г./пролетен сезон за гостуванията им съгласно представена програма.

2. Оправомощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите законоустановени действия.

Допуска: Предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл.60,ал.1 от АПК, поради необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.03.2018г., Протокол №3, точка №20 от дневния ред, по вх.№204/19.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!