РЕШЕНИЕ №95/29.03.2018г.

Относно: Утвърждаване на петно от 7кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговия и стартиране на тръжна процедура в кв.133 по плана на гр.Велинград.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 4, ал.4, т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. съгласно чл.56 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

1

3

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1.  Одобрява петно  от 7 кв. м. за поставяне на преместваем обект  за търговия – павилион, находящ се в кв. 133, имот № 501.7127 по плана на гр. Велинград.
  2.  Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години.
  3. Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 50 лв.  без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.
  4. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

……………………………..

Резерви:…………………………….

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.03.2018г., Протокол №3, точка №22 от дневния ред, по вх.№202/19.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!